Zadelmakerij Trias Equi

het zadel vormt de schakel tussen ruiter en paard

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte/bestelling(niet zijnde een bestelling in de webshop) en overeenkomst tussen Zadelmakerij Trias Equi en Opdrachtgever waarop Zadelmakerij Trias Equi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De opdracht (directe levering) of bestelling door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Aanmeten

Zadels worden aangemeten bij de klant op stal of bij Zadelmakerij Trias Equi in Heeten. Bij het aanmeten van een zadel vragen wij altijd een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag van het zadel.

Artikel 3 Prijzen en betaling

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van, op het tijdstip van afsluiting, geldende prijzen.

Betaling van goederen en diensten aan Opdrachtgever geschiedt uitsluitend door contante betaling of betaling per PIN bij levering of bij goederen door vooruitbetaling via bankoverschrijving op een door Zadelmakerij Trias Equi aangewezen bankrekening, waarbij de betaling binnen dient te zijn een dag voor de levering plaatsvindt. Betaling van diensten, indien niet via PIN of contant voldaan, dient direct na levering te geschieden op een door Zadelmakerij Trias Equi aangewezen bankrekening.

Artikel 4 Annuleren/retourneren

Als na aanmeting de opdracht wordt geannuleerd en het zadel is reeds gemaakt maar nog niet afgeleverd, wordt 50% van de nieuwprijs in rekening gebracht.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk, mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt voor wijzigingen vlak voor of na levering, tenzij met Zadelmakerij Trias Equi anders overeengekomen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Zadelmakerij Trias Equi is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

Zadelmakerij Trias Equi is niet aansprakelijk voor letsel bij paarden in wat voor vorm dan ook. Kosten van dierenartsen en therapeuten kunnen niet op Zadelmakerij Trias Equi verhaald worden. Zadelmakerij Trias Equi is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor, zover zijn verzekering dit dekt, aansprakelijk voor door zijn schuld ontstane of aan hem toe te rekenen schade aan eigendommen van de opdrachtgever van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

Artikel 7 Reclameren

Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Zadelmakerij Trias Equi terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de dag van levering c.q. oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Zadelmakerij Trias Equi dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Zadelmakerij Trias Equi garandeert de pasvorm van door hem geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Zadelmakerij Trias Equi sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm uit, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug.

Artikel 8 Overmacht

In geval Zadelmakerij Trias Equi niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst (volledig) te voldoen als gevolg van overmacht, is Zadelmakerij Trias Equi bevoegd de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten dan wel te wijzigen totdat de overmacht is geëindigd, en blijft de opdrachtgever gehouden eventueel geleverde prestaties te betalen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Zolang Zadelmakerij Trias Equi geen volledige betaling voor de door hem geleverde goederen heeft ontvangen blijven de geleverde goederen eigendom van Zadelmakerij Trias Equi.

Zadelmakerij Trias Equi heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte, en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10 Tijdelijk ter beschikking stellen zadel

Indien Zadelmakerij Trias Equi ter vervanging van een door hem in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel ter beschikking stelt, geschiedt dat hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door Zadelmakerij Trias Equi bij die ter beschikking stelling te bepalen. De eigendom van het zadel blijft bij Zadelmakerij Trias Equi. Hiertoe wordt een overeenkomst opgesteld die door opdrachtgever en Zadelmakerij Trias Equi worden ondertekend.

De ter beschikking stelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door Zadelmakerij Trias Equi verkochte zadel dan wel de teruggave van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder bepaalde.

Zadelmakerij Trias Equi is in alle gevallen te allen tijde bevoegd de ter beschikking stelling zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Degene aan wie het zadel ter beschikking is gesteld is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel, een en ander zoals vermeld in de huur-/uitleenovereenkomst.

Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan Zadelmakerij Trias Equi te worden teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien Zadelmakerij Trias Equi bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door Zadelmakerij Trias Equi geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikkingstelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.

Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.

Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde Zadelmakerij Trias Equi daarvan terstond in kennis te stellen.

Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld.

Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere goederen dan zadels indien door Zadelmakerij Trias Equi tijdelijk ter beschikking gesteld.

Het is mogelijk een zadel van Zadelmakerij Trias Equi te huren. Het wordt door Zadelmakerij Trias Equi bepaalt of opdrachtgever hiervoor in aanmerking komt. Op huurzadels zijn specifieke voorwaarden van toepassing die per persoon en situatie kunnen verschillen.

Artikel 11 Geschillen

Op alle overeenkomsten is met Zadelmakerij Trias Equi is het Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de vestigingsplaats van Zadelmakerij Trias Equi is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Versie d.d. 01-01-2019

Heeten (Raalte), Salland, Overijssel, Nederland